top of page
erre

נקיטת הליכי הוצל"פ נגד אדם שנפטר, האם אפשרית, הכיצד ?

פעמים רבות אנו נתקלים בשאלה האם וכיצד ניתן לנקוט הליכי הוצל"פ נגד אדם שנתן שיקים/התחייבויות ולאחר מכן נפטר עוד לפני שהספקנו לפתוח נגדו בהליכים, במקרה שנדון לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א נדונה סוגיה זו בדיוק.

מנשה טוויג ז"ל (להלן: "המנוח") מסר עוד בשנת 2001 לידי דוד לוי שני שיקים ע"ס 20,000 ש"ח וע"ס 21,000 ש"ח שהומחו לשמעון מורג.תיק הוצלפ בגין השיקים שחזרו נפתח בשנת 2003 וזאת למרות שהמנוח הלך לעולמו עוד בשנת 2002. האזהרה בתיק נמסרה בשנת 2003 לידי ביתו של המנוח והאלמנה.

האלמנה, הגישה בשנת 2015 בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע השיקים ובא טענה כי מעולם לא קיבלה את האזהרה בתיק.

בהחלטתו קבע בית משפט השלום כי האלמנה ידעה על ההליכים מכוח מסירת האזהרה לביתה ולחילופין מכוח זימונה לחקירת יכולת בפני כבוד הרשם בשנת 2004, חרף זאת, הגישה האלמנה את ההתנגדות רק לאחר שהוגשה בקשה לצרפה כחייבת נוספת לתיק.

בית המשפט המחוזי בת"א (כבוד השופט גדעון גינת) קיבל את ערעור האלמנה וקבע כי אדם שנפטר אינו בעלת אישיות משפטית ומכאן כי לא ניתן לפתוח תיק הוצל"פ כנגד אדם חסר אישיות משפטית.

ניתן לנקוט הליכים משפטיים נגד חייב שנפטר רק בהתאם לתקנה 10א לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם - 1979 הקובעת מספר חלופות :

א. מונה מנהל עיזבון - ניתן להגיש את בקשת הביצוע בהוצל"פ ולציין את שם מנהל העיזבון בצירוף העתק צו בדבר מינוי מנהל העיזבון.

ב. לא מונה מנהל עיזבון, אך ניתן צו ירושה, או צו קיום צוואה - ניתן להגיש את בקשה הביצוע נגד היורשים ולצרף את העתק צו הירושה/צוואה בא מופיעים פרטי היורשים.

ג. במידה ולא מונה מנהל עיזבון וגם לא ניתן צו קיום צוואה/ירושה - הזוכה יצרף תצהיר בו יצהיר כי מבדיקה שערך לא מונה מנהל עיזבון ולא ניתן צו קיום צוואה/ירושה ויציין מי ככל הידוע לו זכאי לרשת את החייב שנפטר ויציין את פרטיו בבקשת הביצוע. עד להמצאת צו בדבר מינוי מנהל עיזבון / קיום צוואה/ירושה, ניתן יהיה לבצע הליכים ברישום בלבד, לרבות הליכים לפני מסירת אזהרה לפי החוק. לאחר שימונה מנהל עיזבון ו/או יינתן צו קיום צוואה/ירושה, יודיע על כך הזוכה לתיק ובהתאם תבוצע לידיו מסירת אזהרה ככל שלא נמסרה לו עד לאותו המועד.

בית המשפט קבע, כי דחיית בקשותיה של המערערת – להגיש התנגדות לביצוע השטרות ובמידת הצורך, להאריך את המועד להגשת ההתנגדות האמורה – כמוהן כנעילת שערי בית המשפט בפניה. ולכן הוא סבור, כי אין מקום לצעד דרסטי מעין זה בנסיבות העניין, אשר, ימנע בירור הוגן וענייני של המחלוקת האמיתית בין הצדדים.

ע"א 518/87 פטלז'אן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ [פורסם בנבו] (25.11.1993).

ע"א (ת"א) 40216-01-16 עזבון המנוח מנשה טוויג ז"ל נגד שמעון מורגן (גדעון גינת 18/12/16) [פורסם באתר nevo].

לפסה"ד המלא :

פוסטים אחרונים

Archive

עקבו אחרינו

  • Grey Facebook Icon
bottom of page